Smith Mountain Lake


John, Heather, and I on the deck at Smith Mountain Lake.
Next

Home